Giriş

Türkiye’de gastroenteroloji uzmanlık eğitimini düzenleyen Gastroenteroloji Yeterlik Kurulu, Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından, dernek tüzüğüne dayalı olarak ve dernek genel kurulu onayı ile kurulmuştur.

Yeterlik Kurulu, dernek yönetim kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışan, ancak bilimsel olarak özerk olan, kar amacı gütmeyen bir belgelendirme ve akreditasyon (eşyetkilendirme) kuruludur.

Yeterlik Kurulu çalışmaları Türk Gastroenteroloji Derneği bütçesinden finanse edilir.

Türk Gastroenteroloji Derneği yönetim kurulundan bir üye Yeterlik Yönetim Kurulunda görev alır. Bu üye, diğer görevlerinin yanı sıra, dernek yönetim kurulu ve yeterlik kurulu ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur.

Bu kurulun çalışma ilkeleri Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Ulusal Yeterlik Kurulu yönergeleri ile uyumludur.

Genel Konular

I. Tanım

Gastroenteroloji Yeterlik Kurulu, Türk Gastroenteroloji Derneği ile eşgüdüm içerisinde, özerk olarak çalışan, gastroenteroloji uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığı ile yeterlik belgelendirmesi yapan, uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren, eksikleri belirleyen, giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur.

II. Amaçlar

Gastroenteroloji Yeterlik Kurulunun amaçları şunlardır:

1. Gastroenteroloji uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki yeterliğin ve akreditasyonun temel ilkelerini oluşturmak.

2. Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programının (çekirdek eğitim müfredatı) hazırlanmasını sağlamak.

3. Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresince öğrenimini izlemek ve değerlendirmek için “asistan karnesi” gibi eğitsel araçların oluşturulmasını sağlamak.

4. Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun iyi düzenlenmiş ve sistematik olması, eğitim ortamının uygunluğu, tatmin edici bir kuramsal ve uygulamalı eğitim programının oluşturulması, araştırma olanakları konularında rehber bilgiler ve standartlar oluşturmak, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından akreditasyonu gerçekleştirmek.

5. Uzman hekimlerin mesleki bilgi ve uygulamalar açısından yeterliliklerini sınamak.

6. Yeterlik belgesi vermek.

7. Eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin Sürekli Mesleksel Gelişim programlarına katılımını özendirmek, izlemek ve yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak.

8. Ulusal “yeterlik belgelendirmesi” ve “akreditasyon” standartlarının uluslararası düzeyde uygunluğunu sağlamak.

III. Çalışma ilkeleri

1. Yeterlik kurulu dernek tüzüğüne uygun olarak kurulmuş, bilimsel olarak özerk ve giderleri dernek bütçesinden finanse edilen bir çalışma organıdır.

2. Dernek genel kurulu, dernek yönetim kurulunu Yeterlik Kurulunun kurulması, çalışması ve finansmanı için görevlendirir ve denetler.

3. Yeterlik Kurulunun temel çalışma alanı, tamamen gönüllülük temelinde, uzmanların yeterlik belgelendirmesi/ yeniden belgelendirmesi ve eğitim kurumlarının uzmanlık eğitimi programlarının akreditasyonunun sağlanmasıdır.

4. Yeterlik kurulları tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.

5. Yeterlik Kurulları standartlar ve süreçlerle ilgili tüm çalışmalarının açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

IV. Kurul ve komisyonlar

Gastroenteroloji yeterlik Kurulunun yapısı aşağıdaki organlardan oluşur:

a. Yeterlik Genel Kurulu

b. Yeterlik Yürütme Kurulu

c. Akreditasyon Komisyonu

d. Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

e. Sınav Komisyonu

Yeterlik Genel Kurulu

Gastroenteroloji dalında yeterliğini almış ve Türk Gastroenteroloji Derneğine üye her uzman Yeterlik Genel Kurulunun doğal üyesidir.

Yeterlik Genel Kurulunun görevleri

1. Yeterlik Genel Kurulu her iki yılda bir ulusal kongre sırasında toplanır ve Yeterlik Kurullarının ana karar organıdır.

2. Yeterlik Yürütme Kurulunun 4 asil 4 yedek ve Akreditasyon Komisyonunun 3 asil ve 3 yedek üyesini iki yıllık bir dönem için seçer. Kurul ve komisyonların çalışmaları ile ilgili olarak önerilerde bulunur ve kararlar alır.

3. Yeterlik Yürütme Kurulu çalışma raporu ve Yeterlik Denetleme Kurulu raporunu görüşür.

4. Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşür, karar alır ve seçer.

Yeterlik Yürütme Kurulu

Yeterlik Genel Kurulu tarafından seçilen 4 asil ve 4 yedek ve Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulunun kendi arasından seçeceği 1 asil olmak üzere 5 asil ve 4 yedek üyeden oluşur. İki yıl görev yapar.

Yeterlik Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Bu kurulda görev yapacak kişilerin en az beş yıl süre ile eğitici olmaları gerekir.

Önceden ve yazılı olarak bildirilmiş mazereti olmaksızın iki kez toplantıya katılmayan kişinin üyeliği düşer ve seçilme sırasına göre yedek üye göreve çağrılır.

Yeterlik Yürütme Kurulunun görevleri:

1. Yeterlik Yürütme Kururlu Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır ve Yeterlik Genel Kuruluna karşı sorumludur.

2. Yılda en az 4 kez toplanır.

3. Akreditasyon Komisyonunun 6 asil ve 4 yedek üyesini; Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ve Yeterlik Sınav Komisyonunun tüm üyelerini belirler.

4. TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulunda Yeterlik Kurulunu ve gastroenteroloji uzmanlarını temsil etmek üzere Yeterlik Kurulu Başkanı ve bir temsilcisini görevlendirir.

5. Yeterlik Kurulları ve Komisyonlarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.

6. Yeterlik Genel Kurulu toplantılarına gündem hazırlar, genel kurulu toplar ve çalışma raporunu sunar. Yeterlik kurul ve komisyonlarının öneri ve raporlarını değerlendirir ve karar alır.

7. Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve Dernek Yönetim Kuruluna sunar.

8. Yeterlik ve akreditasyon ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.

9. Yeterlik sınav tarihleri ve giriş aidatını belirler ve yılbaşında duyurur.

10. Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmalarını sağlar, sınav listelerini onaylar.

11. Yeterlik sınav sonuçlarını duyurur ve belgelerini onaylar.

12. Akreditasyon raporlarını temel alarak gönüllü eğitim kurumlarının/birimlerinin akreditasyonunu gerçekleştirir, belirlenen standartlara ulaşamamış olan gönüllü eğitim kurumları/birimleri için öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Dernek Yönetim Kuruluna ve TTB-UDKK-UYEK’e bilgi verir.

13. Yeterlik Yürütme Kurulu, Genel Kurul sonrası seçilen Kurul ve Komisyon üyelerinin iletişim bilgilerini UYEK’e bildirir.

14. Yıllık sınav ve birim ziyaret programını UYEK’e bildirir.

Akreditasyon Komisyonu

Yeterlik Genel Kurulu tarafından, gastroenteroloji uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıl aktif eğitici kadrosunda bulunmuş üyeler arasından seçilen 3 asil 2 yedek üye, Yeterlik Yürütme Kurulunun kendi içinden seçtiği 3 üye ve Eğitim Üst Kurulunca belirlenen 3 asil 2 yedek üye olmak üzere toplam 9 asil 4 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler en fazla iki dönem görev alabilirler.

Akreditasyon Komisyonu kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer. Önceden ve yazılı olarak bildirilmiş mazereti olmaksızın iki kez toplantıya katılmayan kişinin üyeliği düşer ve yedek üye göreve çağrılır.

Akreditasyon Komisyonunun Görevleri

1. Yeterlik Yürütme Kurulunda ve genel Kurulda Onaylanmış Ulusal Gastroenteroloji Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için; eğitim birimlerinin gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir akreditasyon mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur.

2. Aşağıda yazılı standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirilir, eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir:

a. Alt yapının yeterliliği ve uygunluğu,

b. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,

c. Hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı,

d. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb)

e. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanlarının bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı

3. Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir. Asistan karneleri ve/veya portfolyoları yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda değerlendirir.

4. Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitim süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü ve uygulama sınavlarını süreç içindeki eğitici gözlemci-kanaati-değerlendirmelerini ve asistan karneleri gibi süreç değerlendirmelerini denetler. Bu değerlendirme sonucunda eğitim süreçlerinin düzenlenmesi ve organizasyonunda sınav komisyonu ile eşgüdüm içinde çalışır ve Yeterlik Yüksek Kuruluna bilgi verir.

5. Eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası Yeterlilik Yürütme Kuruluna yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir akreditasyon raporu verir.

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği, uzmanlık eğitimi veren bir birimde en az 5 yıl aktif eğitici konumunda bulunmuş 5 üyeden oluşur. Bu üyeler 2 yılda bir ve en fazla iki dönem için seçilir.

Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yeterlik Yürütme Kurulu yeni üye atamasını gerçekleştirir. Komisyonda, gözlemci üye olarak bir asistan temsilcisi bulunur.

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonunun Görevleri

1. Temel hedefi “toplumun sağlığını geliştirmek/iyileştirmek” olan gastroenteroloji uzmanlık eğitim programını aşağıdaki alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.

a. Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (genel ve özel hedefler; bilgi, beceri, tutum),

b. Eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar, eğiticiler ve kurullar gibi),

c. Eğitim programını sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi),

d. Eğitim programının eğitim veren kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geribildirimler; müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi)

2. Gerekli rotasyonları, rotasyon hedeflerini, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.

3. Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, önerilerde bulunur.

4. Asistan karnelerinin hazırlanma ve uygulanması konularında öneriler getirir ve standartları saptar.

5. Gerektiği takdirde, Yeterlik Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturabilir.

6. Yılda en az iki kez ve gerektiğinde Yeterlik Yüksek Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yüksek Kuruluna sunar.

7. Yeterlik Yüksek Kuruluna karşı sorumludur.

Yeterlilik Sınav Komisyonu

Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği, tıpta uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıl aktif eğitim kadrolarında bulunmuş 5 üyeden oluşur. Bu üyeler 2 yıl için seçilir ve iki dönemden fazla görev yapamazlar.

Yılda en az iki kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporları Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

Yeterlik Sınav Komisyonunun Görevleri

1. Yeterlik Sınav Komisyonu, görevlerini Yeterlik Yürütme Kurulu, Akreditasyon Komisyonu ve Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde yürütür.

2. Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve Yeterlik Yürütme Kurulundan görüş alarak sınav listelerini hazırlar.

3. Yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini ve sınav ortamlarını saptar, organize eder ve gerekli malzemeyi temin eder.

4. Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak, gastroenteroloji uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak Yeterlik sınavlarını yapılandırır ve denetimini sağlar:

a. Sınavların gastroenteroloji uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) ve ulusal gastroenteroloji uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamak (sınav içeriği ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olan uzmanlık alanındaki hedeflere (bilgi, beceri ve tutum) yönelik olmalıdır; sınav içeriği uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılamalıdır; konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır; bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu veya problem çözme sorularına ağırlık verilmelidir; beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik hedefler yer almalıdır), ölçme hedeflerini oluşturmak ve bunlar hakkında adayları önceden bilgilendirmek,

b. Hazırlanan Yeterlik sınavlarının (yazılı/çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, nesnel örgün klinik sınav gibi), uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları v.b) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlamak,

c. Her bir Yeterlik sınavı için ayrı olmak üzere yeterlik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul edilebilir en az başarım düzeyini belirlemek ve adayları önceden bilgilendirmek,

d. Yeterlik sınavlarını, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak gerçekleştirmek,

e. Yeterlik sınavından sonra adayların sınav başarımlarını belirlemek ve önceden belirlenen kabul edilebilir en az başarım düzeyi ile karşılaştırarak karar vermek ve yeterlik belgelerinin düzenlemesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna iletmek.

5. Sözlü/uygulama (nesnel örgün klinik sınav vb. gibi) sınav görevlilerini, en az 5 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından belirler ve Yeterlik Yürütme Kuruluna önerir.

6. Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve sapılmasını sağlar.

7. Yazılı sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ile eşgüdüm sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar.

8. Uygulanan her sınav için; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

9. Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Uzmanlık Alanı ve Eğitimi

Uzmanlık Alanı:Gastroenteroloji (Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer aldığı şekliyle)

Uzmanlık Eğitimi:Tıp Uzmanlık Tüzüğünde belirlenmiş olan eğitim süreleri ve öngörülen rotasyonlar ve süreleri geçerlidir.

Eğitimin Belgelendirilmesi:Genel İlkeler ve Ölçütler

Uzmanlığı eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayan uzman adayı Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen değerlendirmelerden sonra uzmanlık belgesi alır. Adayın yeterlik sınavlarına girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir.

a. Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne uygun olarak alınmış uzmanlık belgesine sahip olması.

b. Asistan Karnesinin, mevcut eğitim programına uyumlu, ayrıntılı ve zamanında işlenmiş olduğunun, uzmanlık eğitimi süresi boyunca kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinin adayın eğiticileri tarafından onaylanmış şekilde belgelendirilmesi.

c. Gerekli rotasyonların rotasyon eğitim programına uyumlu yapıldığının belgelendirilmesi.

Yeterlik Sınavları

a. Eğitimini, Eğitimin Belgelendirilmesi maddesindeki ölçütlere uygun olarak belgeleyen her uzman yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl asistanları yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik kısmına katılabilirler. Beceri ve tutulma yönelik sözlü/uygulama sınavlarına (ikinci basamak) girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

b. Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava katılabilirliğin ölçütlerine uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları, kademeleri, yeri ve tarihleri sınavdan altı ay önce duyurulur.

Yazılı Sınav

Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak bu sınav yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava gastroenteroloji dalında uzmanlığı almış ve Eğitimin Belgelendirilmesi bölümündeki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilirler. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında ( sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi ) bilgi verilir.

Sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan sözlü/uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın şekli ve kapsamı Sınav Komisyonu tarafından belirlenir.

Yeterliğin Belgelendirilmesi

Sınav sonucunda başarılı olan adaylara “Yeterlik Belgesi” verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır ve 10. yılın sonunda uygulanmaya geçilmişse ”yeniden belgelendirme” sürecine dahil olunması özendirilir. Yeniden belgelendirme süreci başlayana dek ilk belgelendirme geçerlidir.

Yeniden belgelendirme

Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Yeterlik sınavını başaranlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirme süreci dahil olmaya davet edilir (Yeniden Belgelendirme Süreci ve Kuralları Ayrı Bir Yönerge ile Belirlenecektir).

Yürürlük

Bu yönerge Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulunda kabul edildikten ve Genel Kurulunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu yönergeyi Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

Özel Durumlar

a. Halen eğitim kurumlarında çalışmakta olan Profesör, Doçent, Klinik Şefi, Şef Yardımcıları ve ÖSYM ‘ nin Şef ve Şef Yardımları için yaptığı Mesleki Bilgi Sınavında başarılı olan uzmanlar, ve Ocak 2000 tarihinden önce gastroenteroloji uzmanı olanlar, bu iç yönergenin kabulünden sonra iki yıl içinde Yeterlik Kuruluna gerekli belgelerle başvurdukları takdirde sınav yapılmaksızın bir defaya mahsus ve yeniden belgelendirme süreci başlayana dek geçerli olmak üzere Yeterlik Belgesini almaya hak kazanırlar. Bu belgelerin sınavsız verildiği belgede belirtilir.

b. Yabancı bir ülkede uzmanlığını tamamlayan ve o ülkenin yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adaylar uzmanlığı yeterlik sınavına giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde sınava girmeye hak kazanabilirler. Bu adaylar için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye ‘ de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynıdır.

c. İlk yeterlik sınavı bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içerisinde yapılır. İlk sınav yapılmadan önce Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’nun eğitim programı geliştirme ve standartları belirleme çalışmalarını tamamlamış olması ve sınavlara başlamak için “olumlu” görüş bildirmesi gerekir.